Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa vaatii hyvät työkalut

Hyvä hallintotapa on määritelty yritysten hallintojärjestelmäksi, jolla yritystä johdetaan ja valvotaan sekä toiminnan organisoinniksi sidosryhmien edut huomioon ottavalla tavalla. Hyvä hallintotapa käsittää suhteet paitsi omistajiin myös muihin sidosryhmiin

Periaatteet

Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien oikeuksien suojeleminen, omistajien tasapuolinen kohtelu, omistajien lakisääteisten oikeuksien tunnustaminen ja heidän osallistumisensa rohkaiseminen, organisaation taloudellisten tietojen oikea-aikainen ja tarkka raportointi sekä organisaation johtoelimen ohjaus- ja valvontatehtävät ja tilivelvollisuus.

Valvontatehtävät käsittävät huolehtimisen siitä, että taloudellisten tietojen raportointi on oikea-aikaista ja tarkkaa, että tilintarkastus, sisäinen valvonta, riskienhallinta, lakien ja määräysten noudattaminen ja johtamis- ja hallintokäytännöt on järjestetty asianmukaisesti ja että merkittävimpiä liiketoimia ja eturistiriitatilanteita tarkastellaan riittävästi ja niihin reagoidaan tarvittaessa. *Lähde: OECD Principles of Corporate Governance

Miten MultiMentorin Hallintapalvelu vahvistaa hyvää hallintotapaa?

Kun yritys haluaa varmistua sen toimivasta johtamisesta ja hallituksen hyödyntämisestä. Hallintapalvelun hyötyjä:

  • Hallintapalvelu järjestää asiakirjat rakenteellisesti hallitusjäsenien ulottuville
  • Erilaisten rahoitus ja tukihakemusten valmistelun nopeutuminen systemaattisesti arkistoidusta hallitusmateriaalista
  • Hallituksen vuosiohjelman jäsennys vuosikellolla
  • Uusien hallituksen jäsenten nopea ja silti syvällinen perehdytys yhtiön tilanteeseen jäsentyneen hallitusarkiston avulla
  • Vuosikokousten valmistelun systematisointi sekä hallituksen toimintakertomuksen tekemisen systematisointi

Palvelun avulla myös hallituksessa toimivat asiantuntijat voivat keskittyä omaan työhönsä, kun voivat luottaa siihen, että johtamisjärjestelmä on kunnossa.